Crear Cuestionarios | Más Cuestionarios
ver comentariosTema del Cuestionario:

Salud y Sociedad

Treballador/a social i desprotecció infantil

Conèixer les funcions del Treballador/a Social dins dels Serveis Socials Bàsics en relació a les situacions de risc de desprotecció que afecten a infants i/o adolescents.

Quina és la funció principal que desenvolupa el Treballador/a Social dins de l'Equip Bàsic d'Atenció Social?
. Gestió de prestacions econòmiques i de serveis
. Intervenció social amb adults depenents i/o en risc d'exclusió social
. Elaborar documentació social
. Intervenció social amb infants i/o adolescents en situació de risc de desprotecció
. No sabe / No contesta
Quin és el professional de l'Equip Bàsic d'Atenció Social que, de forma habitual, intervé amb infants i/o adolescents en situació de risc de desprotecció?
. Educador/a social
. Treballador/a social
. Educador/a social, i puntualment Treballador/a social
. Educador/a social i Treballador/a social de forma conjunta
. No sabe / No contesta
Quin és el professional de l'Equip Bàsic d'Atenció Social que a l'actualitat assumeix un major volum de casos d'intervenció i/o seguiment?
. Educador/a social
. Treballador/a social
. El mateix volum pels dos professionals, de forma proporcionada
. Depenent de la unitat on estigui assignat el professional (1ª atenció, seguiment...)
. No sabe / No contesta
Qué entens per treball en xarxa en les situacions de risc de desprotecció infantil?
. Dos o més professionals que pertanyen a organitzacions diferents, es complementen i treballen per un mateix objectiu de treball
. Dos o més professionals que pertanyen a organitzacions diferents, comparteixen i intercanvien informació sobre un mateix cas en el que estan intervenint
. Dos o més professionals que pertanyen a organitzacions diferents, realitzen intervencions paral.leles sobre un mateix cas
. Dos o més professionals que pertanyen a organitzacions diferents, decideixen crear un grup de treball continuat per a poder compartir casos de forma conjunta
. No sabe / No contesta
Quin és el professional de l'Equip Bàsic d'Atenció Social que, al teu criteri, hauria de ser el referent per avaluar les situacions de risc de desprotecció infantil i fer-ne el seguiment posterior?
. Educador/a social
. Treballador/a social
. Els dos professionals indistintament
. Educador/a social, i puntualment Treballador/a social
. No sabe / No contesta

Comentarios